Eastern Towhee

(Pipilo erythrophthalmus)

Vinton Co., OH    May

Eastern Towhee Vinton Co., OH    May 2011

Eastern Towhee Vinton Co., OH    May 2011