Snail Kite

(Rostrhamus sociabilis)

Nayarit, Mexico    April

Snail KiteNayarit, Mexico  April 2015

Snail Kite Nayarit, Mexico  April 2015

Osceola Co., FL    March

Snail Kite Osceola Co., FL  March 2009

Snail Kite Osceola Co., FL  March 2009

Snail Kite Osceola Co., FL  March 2009

Miranda, MS    Brazil

Snail KiteMiranda, MS Brazil  March 2008 Snail Kite Miranda, MS Brazil  March 2008

Osceola Co., FL    April

Snail Kite Osceola Co., FL  April 2011

Snail Kite Osceola Co., FL  April 2011

Snail Kite Osceola Co., FL  April 2011

Snail Kite Osceola Co., FL  April 2011

Snail Kite Osceola Co., FL  April 2011

Snail Kite Osceola Co., FL  April 2011