Stonechat

(Saxicola rubicola)

Thailand    February

Thailand   Feb. 2012

Thailand   Feb. 2012

Thailand   Feb. 2012