Ashy Woodswallow

(Artamus fuscus)

Chiang Mai, Thailand    October

Ashy WoodswallowThailand   October 2015

Ashy WoodswallowThailand   October 2015

Ashy WoodswallowThailand   October 2015

Ashy Woodswallow Thailand   October 2015