Brown Falcon

(Falco berigora)

Bowra Station, QLD, Australia   Aug