Eastern Towhee

Pipilo erythrophthalmus

Wake Co., NC   June

Vinton Co., OH    May

Eastern Towhee Vinton Co., OH May 2011

Eastern Towhee Vinton Co., OH May 2011