Mountain Goat

(Oreamnos americanus)

Glacier National Park, MT    August

Mountain Goat Glacier National Park, MT   Aug. 2014

Mountain Goat Glacier National Park, MT   Aug. 2014

Mountain Goat Glacier National Park, MT   Aug. 2014

Mountain Goat Glacier National Park, MT   Aug. 2014

Mountain Goat Glacier National Park, MT   Aug. 2014

Mountain Goat Glacier National Park, MT   Aug. 2014

Mountain Goat Glacier National Park, MT   Aug. 2014

Mountain Goat Glacier National Park, MT   Aug. 2014