Mountain Trogon

(Trogon mexicanus)

Reserva Chara Pinta, Sinaloa, Mexico    April

Mountain TrogonReserva Chara Pinta, Sinaloa, Mexico   April 2015

Mountain Trogon Reserva Chara Pinta, Sinaloa, Mexico   April 2015

Sierra Madre Mountains near San Sebastian del Oeste, Jal., Mexico    March

Mountain_Trogon_W0G7068

Mountain_Trogon_W0G7014

Mountain_Trogon_W0G7046