Eyelash Pit Viper

(Bothriechis schlegelii)

Costa Rica    January

Eyelash_Pit_Viper_16A4846