Rufous-and-white Wren

(Thryophilus rufalbus)

Chiapas, Mexico   March