Whiskered Tern

(Chlidonias hybridus)

Thailand    February

Tern Thailand   Feb. 2012

Tern Thailand   Feb. 2012

Whiskered Tern  Thailand   Feb. 2012